Umów się
Nasz Partner

Nasz Partner

W Top Medical Clinic oferujemy najwyższy poziom diagnostyki w zakresie ginekologii. Prawidłowa diagnoza to jednak jedynie pierwszy krok do pozbycia się problemu. Doświadczenie kliniczne pokazuje, że w 75% przypadków jedynym skutecznym sposobem leczenia schorzeń ginekologicznym jest leczenie operacyjne—dla przykładu, zabieg usunięcia macicy (hysterektomia) to jedna z najczęściej wykonywanych operacji na świecie. W przypadku chorób nowotworowych, operacyjnie leczonych jest aż 100% przypadków. Również w przypadku osób z potwierdzoną genetycznie skłonnością do występujących w rodzinie nowotworów nierzadko zalecany jest zabieg operacyjny.

Uprzejmie prosimy zapoznac się z godzinami otwarcia kliniki podczas okresu swiątecznego:

Uprzejmie prosimy zapoznac się z godzinami otwarcia kliniki podczas okresu swiątecznego:

24/12/2015-9.00-15.00
25/12/2015- Nieczynne
26/12/2015- Nieczynne
27/12/2015- 9.00-16.00
28/12/2015-9.00-21.00
29/12/2015-9.00-21.00
30/12/2015-9.00-21.00
31/12/2015-9.00-15.00
01/01/2016- Nieczynne
02/01/2015-9.00-21.00


W imieniu wszystkich pracownikow Top Medical Clinic pragniemy życzyć Wesołych świąt i szczesliwego nowego roku Wszystkim Naszym pacjentom.

Największa gala KSW w Londynie w 2015 roku!

Największa gala KSW w Londynie w 2015 roku!

Pierwsza gala KSW w Wielkiej Brytanii to wydarzenie, którego nie można było przegapić! Historyczne wydarzenie polskiej organizacji odbyło się w słynnej hali The SSE Arena, Wembley w stolicy Wielkiej Brytanii, a gwiazdą wieczoru był Mariusz Pudzianowki. Oczywiście nie mogło nas zabraknąć.

Leszek Krakowski — zawodnik KSW w Top Medical Clinic

Leszek Krakowski — zawodnik KSW w Top Medical Clinic

Panie i Panowie.
Mamy zaszczyt przed­sta­wić Pań­stwu Leszka Kra­kow­skiego — zawod­nika KSW, który 31.10.2015 w SSE ARENA Wembley skrzy­żuje ręka­wice z Andre Win­ner w kate­go­rii wago­wej do 70kg.

Top Medical Clinic oficjalnym patronem medycznym tegorocznej

Top Medical Clinic oficjalnym patronem medycznym tegorocznej

Zapla­no­wana na 31 paź­dzier­nika Gala KSW: Road to Wembley, która odbę­dzie się w Lon­dy­nie, to jedno z naj­więk­szych wyzwań w histo­rii pol­skiej Fede­ra­cji. Nasi naj­lepsi zawod­nicy oraz czo­łowi zawod­nicy z Wysp staną w szranki w sied­miu poje­dyn­kach głów­nej karty walk. Nie może zatem nas tam zabraknąć.

Nasz internista!

Nasz internista!

Internista/ lekarz spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych, zaj­muje się całym pro­ce­sem lecze­nia pacjenta, zaczy­na­jąc od pro­fi­lak­tyki, przez dia­gno­stykę, lecze­nie, reha­bi­li­ta­cję oraz kon­trolę stanu zdro­wia. Wie­dza inter­ni­styczna obej­muje szcze­gó­łową zna­jo­mość fizjo­lo­gii i cho­rób układu: krą­że­nia, pokar­mo­wego, odde­cho­wego, moczo­wego, wydzie­la­nia wewnętrz­nego, krwio­twór­czego, odpor­no­ścio­wego i narządu ruchu. Zaj­muje się także lecze­niem sta­nów zagro­że­nia życia (tj. nie­wy­dol­ność odde­chowa, świeży zawał serca, z nie­wy­dol­no­ścią krą­że­nia, zabu­rze­nia rytmu serca, wstrząs, obrzęk płuc).

Nasz pierwszy pacjent!

Nasz pierwszy pacjent!

Dro­dzy Pacjenci!

W kalen­da­rzu pią­tek 13-stego, a u Nas pierw­sza pacjentka prze­cina wstęgę i uro­czy­ście, z szam­pa­nem w ręku, udaje się na swoją wizytę.

Potrzebujesz Lekarza?

Zadzwoń: 020 8681 1651