Umów się
Nasz internista!

Nasz internista!

Internista/ lekarz spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych, zaj­muje się całym pro­ce­sem lecze­nia pacjenta, zaczy­na­jąc od pro­fi­lak­tyki, przez dia­gno­stykę, lecze­nie, reha­bi­li­ta­cję oraz kon­trolę stanu zdro­wia. Wie­dza inter­ni­styczna obej­muje szcze­gó­łową zna­jo­mość fizjo­lo­gii i cho­rób układu: krą­że­nia, pokar­mo­wego, odde­cho­wego, moczo­wego, wydzie­la­nia wewnętrz­nego, krwio­twór­czego, odpor­no­ścio­wego i narządu ruchu. Zaj­muje się także lecze­niem sta­nów zagro­że­nia życia (tj. nie­wy­dol­ność odde­chowa, świeży zawał serca, z nie­wy­dol­no­ścią krą­że­nia, zabu­rze­nia rytmu serca, wstrząs, obrzęk płuc).

Top Medical Clinic zaprasza do Logopedy naszych najmłodszych

Top Medical Clinic zaprasza do Logopedy naszych najmłodszych

Logo­peda zaj­muje się bada­niami i wyko­ny­wa­niem dzia­łań prak­tycz­nych obej­mu­ją­cych obszary oceny w jakim sta­nie jest roz­wój mowy, a także prze­pro­wa­dza­niem tera­pii z osobą, która posiada problem w postaci zabu­rzeń komu­ni­ko­wa­nia się.

Słów kilka od logopedy...

Słów kilka od logopedy...

W toku roz­woju mowy dziecka, a także w począt­ko­wych latach jego nauki szkol­nej zauwa­żyć można zabu­rze­nia mowy, które mają różne pod­łoże i które mogą utrud­niać dziecku komu­ni­ka­cję z innymi dziećmi lub naukę szkolną.

Nasz pierwszy pacjent!

Nasz pierwszy pacjent!

Dro­dzy Pacjenci!

W kalen­da­rzu pią­tek 13-stego, a u Nas pierw­sza pacjentka prze­cina wstęgę i uro­czy­ście, z szam­pa­nem w ręku, udaje się na swoją wizytę.

Dlaczego powinieneś wybrać naszego Pediatrę?

Dlaczego powinieneś wybrać naszego Pediatrę?

Nasz Pedia­tra:

To spe­cja­li­sta zaj­mu­jący się fizjo­lo­gią, roz­wo­jem i pato­lo­gią dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia. Zakres ten obej­muje nowo­rodki, nie­mow­lęta, małe dzieci, dzieci szkolne i nasto­latki. Zaj­muje się bada­niem, dia­gno­zo­wa­niem i lecze­niem wszyst­kich dzieci cho­rych, bilan­so­wa­niem dzieci zdro­wych, szcze­pie­niami, pro­fi­lak­tyką i żywieniem.

Potrzebujesz Lekarza?

Zadzwoń: 020 8681 1651