Top Medical Clinic zaprasza do Logopedy naszych najmłodszych

Top Medical Clinic zaprasza do Logopedy naszych najmłodszych

Logo­peda zaj­muje się bada­niami i wyko­ny­wa­niem dzia­łań prak­tycz­nych obej­mu­ją­cych obszary oceny w jakim sta­nie jest roz­wój mowy, a także prze­pro­wa­dza­niem tera­pii z osobą, która posiada problem w postaci zabu­rzeń komu­ni­ko­wa­nia się.

Słów kilka od logopedy...

Słów kilka od logopedy...

W toku roz­woju mowy dziecka, a także w począt­ko­wych latach jego nauki szkol­nej zauwa­żyć można zabu­rze­nia mowy, które mają różne pod­łoże i które mogą utrud­niać dziecku komu­ni­ka­cję z innymi dziećmi lub naukę szkolną.

Nasz pierwszy pacjent!

Nasz pierwszy pacjent!

Dro­dzy Pacjenci!

W kalen­da­rzu pią­tek 13-stego, a u Nas pierw­sza pacjentka prze­cina wstęgę i uro­czy­ście, z szam­pa­nem w ręku, udaje się na swoją wizytę.

Dlaczego powinieneś wybrać naszego Pediatrę?

Dlaczego powinieneś wybrać naszego Pediatrę?

Nasz Pedia­tra:

To spe­cja­li­sta zaj­mu­jący się fizjo­lo­gią, roz­wo­jem i pato­lo­gią dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia. Zakres ten obej­muje nowo­rodki, nie­mow­lęta, małe dzieci, dzieci szkolne i nasto­latki. Zaj­muje się bada­niem, dia­gno­zo­wa­niem i lecze­niem wszyst­kich dzieci cho­rych, bilan­so­wa­niem dzieci zdro­wych, szcze­pie­niami, pro­fi­lak­tyką i żywieniem.

Potrzebujesz Lekarza?

Zadzwoń: 020 8681 1651