TOP Logo

Top Medical Clinic

Regulamin

Zawsze pragniemy służyć naszym pacjentom pomocą i informacją. W niniejszym dokumencie znajdują się szczegółowe warunki świadczenia naszych usług. Jednak, jeśli mają Państwo pytania, bądź potrzebują dalszych wyjaśnień, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami, którzy z chęcią udzielą Państwu pomocy. Top Medical Clinic nie ma podpisanej umowy z NHS Primary Care Trust, a wszystkie nasze świadczenia udzielane są wyłącznie w ramach prywatnej opieki zdrowotnej.

Szacunkowe koszty leczenia

Po ustaleniu planu leczenia wspólnie z lekarzem lub dentystą, Pacjent otrzymuje plan w formie pisemnej. W przypadku konieczności jego zmiany ze względu na wyniki badań klinicznych lub radiologicznych, Pacjent zostanie o tym poinformowany, a zmiana zostanie z nim omówiona.

Formularz zgody

Do udzielenia jakiegokolwiek świadczenia zdrowotnego konieczne jest wypełnienie i podpisanie formularza zgody. Przed udzieleniem świadczenia Pacjent zostanie poinformowany o przebiegu zabiegu, możliwych zagrożeniach, zaleceniach dotyczących opieki po zabiegu.

Opłaty

Top Medical Clinic wymaga uiszczenia opłaty za usługę medyczną podczas wizyty.
W Top Medical Clinic akceptujemy karty kredytowe i płatnicze, nie akceptujemy natomiast płatności czekiem. Nasi Pacjenci mają natomiast możliwość skorzystania z systemu ratalnego w przypadku wybrania bardziej kosztownych usług medycznych.
Top Medical Clinic zastrzega sobie prawo do pobierania czasowych zaliczek na poczet przyszłych wizyt. Zaliczki te są odliczane od ceny świadczenia. Top Medical Clinic zastrzega sobie prawo naliczenia prowizji za każdy dług przekazany do firmy windykacyjnej.

Wizyty nagłe

W przypadku konieczności pilnej wizyty u lekarza lub dentysty, prosimy o możliwie jak najwcześniejszy kontakt z kliniką. Odbieramy telefony w godzinach 9.00-21.00 od poniedziałku do soboty, oraz w godzinach 9.00-18.00 w niedzielę, a na wiadomości zostawione na poczcie głosowej odpowiadamy tak szybko jak to możliwe. Prosimy o pozostawianie zrozumiałych danych kontaktowych.

Późna rezygnacja lub niestawienie się na wizytę

Z powodu ogromnego zainteresowania wizytami u niektórych z naszych specjalistów, przy rejestracji wizyty wymagana jest niekiedy przedpłata w wysokości £30. Jest ona odliczana od ostatecznej należności za wizytę. Jeśli nie zostaniemy zawiadomieni przez Pacjenta o rezygnacji lub potrzebie zmiany terminu na 24 godziny przed umówioną wizytą, przedpłata nie będzie podlegać zwrotowi. Dziękujemy naszym Pacjentom za współpracę w tym zakresie.

Dane Pacjenta

Niezwykle ważne jest, aby Pacjent przekazał nam pełną historię choroby oraz informacje o dotychczas przyjmowanych lekach. Jeśli dane te ulegną zmianie, Pacjent powinien o tym niezwłocznie poinformować swego lekarza lub dentystę. Obowiązek poinformowania kliniki o jakichkolwiek zmianach, zarówno w danych osobowych, jak i historii choroby, spoczywa na Pacjencie.

Przetwarzanie danych kontaktowych Pacjenta

W Top Medical Clinic zdrowie naszych Pacjentów jest dla nas priorytetem. Chcemy móc informować Państwa o wszelkich ważnych zmianach w naszej klinice, czekających na Państwa specjalnych ofertach, jak również przypominać o umówionych wizytach. Zgodnie z nową ustawą – ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (General Data Protection Regulation, GDPR) – jesteśmy zobowiązani uzyskać zgodę naszych Pacjentów na kontaktowanie się z nimi poprzez telefon, SMS, email lub drogą pocztową. Więcej szczegółów na ten temat znaleźć można w dziale „Polityka prywatności”.

Skargi

W Top Medical Clinic wszelkie skargi dotyczące jakiegokolwiek aspektu naszych usług rozpatrywane są z jak największą uwagą tak, aby zapewnić Pacjentom możliwie najwyższy standard opieki zdrowotnej.
Skargi mogą być składane w formie pisemnej, poprzez wypełnienie krótkiego formularza dostępnego w recepcji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Skargę złożyć może Pacjent lub upoważniona przez niego osoba. Wszystkie skargi powinny być kierowane do „Management Top Medical Clinic” i zawierać jasno sformułowaną treść, co usprawni ich rozpatrzenie.
Każdorazowe złożenie skargi zostanie niezwłocznie potwierdzone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a nasze kierownictwo dołoży starań, by rozpatrzyć skargę w możliwie krótkim czasie (zwykle nie więcej niż 2 tygodnie). W celu uzyskania pełnej informacji na temat zasad rozpatrywania skarg, prosimy o zwrócenie się do pracownika recepcji. Jeśli złożona skarga dotyczy jakiegokolwiek aspektu opieki zdrowotnej lub związanych z nią kosztów, jest ona zwyczajowo przyjmowana przez managera kliniki, a następnie przekazywana odpowiedniemu dentyście bądź lekarzowi. Pragniemy zwrócić uwagę, że w takich przypadkach Top Medical Clinic nie ponosi odpowiedzialności prawnej za dentystę/lekarza prowadzącego, a występuje wyłącznie jako pośrednik pomiędzy Pacjentem a dentystą/lekarzem.
W przypadku, gdy Pacjent nie jest usatysfakcjonowany sposobem, w jaki jego skarga została przez nas rozpatrzona, może ją przesłać do Dental Complaints Sernice (www.dentalcomplaints.org.uk). Jeśli skarga wciąż nie zostanie rozpatrzona w oczekiwany przez Pacjenta sposób, może być przedłożona w General Dental Council, a skargi nie dotyczące usług dentystycznych – w General Medical Council (http://www.gmc-uk.org).

Polityka braku tolerancji

W Top Medical Clinic stosujemy politykę braku tolerancji w kwestii nadużyć wobec naszych lekarzy/dentystów i pracowników, zachowania głośnego/uciążliwego/będącego wynikiem spożycia alkoholu, uporczywego spóźniania się i niestawiania na umówione wizyty (po wielokrotnych ostrzeżeniach). W wyżej wymienionych sytuacjach Top Medical Clinic zastrzega sobie prawo odmówienia świadczenia usług oraz przyjęcia Pacjenta.

Ochrona danych

Od 25 maja 2018 r., zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (General Data Protection Regulation, GDPR), każdy Pacjent przychodzący na wizytę do Top Medical Clinic zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych, włączając w to zgodę na kontaktowanie się z Pacjentem drogą telefoniczną, SMS-ową, poprzez pocztę elektroniczną (w tym otrzymywanie treści marketingowych) oraz pocztę tradycyjną. Pacjent ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych. Prosimy o wzięcie pod uwagę, że będzie to miało niżej wymienione skutki:

 • klinika nie będzie mogła skontaktować się z Pacjentem, aby przełożyć, potwierdzić lub odwołać umówioną wizytę;
 • lekarz nie będzie mógł skontaktować się z Pacjentem, aby omówić wyniki badań lub odpowiedzieć na jego pytania;
 • klinika nie będzie mogła wysyłać wyników badań laboratoryjnych;
 • klinika nie będzie mogła wysyłać materiałów informacyjnych dotyczących nowych usług i ofert specjalnych;
 • klinika nie będzie mogła wysyłać rachunków za usługi przez nią świadczone;
 • klinika nie będzie mogła wysyłać zaświadczeń lekarskich, dokumentacji medycznej, ani planów leczenia;
 • Pacjent nie będzie mógł korzystać z oferowanego przez klinikę systemu ratalnego;
 • Pacjent nie będzie mógł umówić się na wizytę przez stronę internetową kliniki.

Wszystkie informacje przekazane Top Medical Clinic LTD są poufne. Żadne dane osobowe nie zostaną przekazane osobom trzecim ani udostępnione spółkom/osobom zewnętrznym innym niż nasi podwykonawcy: Platforma Gabinet, Kbc London, Dteam oraz nasi lekarze prowadzący własną działalność gospodarczą.
Dokumentacja medyczna Pacjenta nie może być udostępniona lekarzowi rodzinnemu (GP) przyjmującemu w ramach NHS bez pisemnej zgody Pacjenta.
Wszystkie dane osobowe Pacjentów przechowywane są w systemie komputerowym zgodnie z wytycznymi przewidzianymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (GDPR). Wszystkie wpisy w historii choroby, cyfrowe zapisy badań radiologicznych, zdjęcia cyfrowe itp. pozostają własnością Top Medical Clinic i przechowywane są wyłącznie w celu spełnienia potrzeb zdrowotnych klientów, a nie w celach marketingowych. Kopie wpisów, radiogramów i zdjęć dostępne są na życzenie Pacjenta, a za wydanie ich Top Medical Clinic zastrzega sobie prawo pobierania opłaty administracyjnej.
Klient/Pacjent ma prawo zostać zapomnianym. Jeśli podmiot danych złoży pisemne żądanie, aby zostać zapomnianym, jesteśmy zobligowani usunąć wszystkie jego dane osobowe z naszych baz, za co odpowiedzialność ponosi nasz manager.
Pragniemy zaznaczyć, że nie możemy usunąć dokumentacji medycznej Pacjenta, która jest dowodem na świadczenie przez nas usług medycznych.
Top Medical Clinic LTD dołoży starań, by usunąć dokumentację z „bieżącego” systemu i umieścić ją w systemie zarchiwizowanym.
Będziemy jednak mogli usunąć dane osobowe, takie jak imię, adres mailowy, numer telefonu, datę urodzenia i dane kontaktowe, z korespondencji mailowej, formularzy kontaktowych i rezerwacji.
Rozmowy telefoniczne mogą być monitorowane i rejestrowane dla celów ewidencyjnych, szkoleniowych i dla podnoszenia jakości naszych usług. Rozmówca może nie wyrazić zgody na rejestrowanie rozmowy poprzez poinformowanie o tym pracownika recepcji na początku rozmowy.
Działamy w zgodzie z następującymi przepisami prawa:

 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (The General Data Protection Regulation – GDPR)
 • Ustawa o uprawnieniach organów śledczych, 2000 (Regulation of Investigatory Powers Act 2000 – RIPA)
 • Rozporządzenie o telekomunikacji (Legalna praktyka biznesowa)(Podsłuch łączy telekomunikacyjnych), 2000 (Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications) Regulations 2000 – LBP Regulations)
 • Praktyki w zakresie zatrudnienia (The Employment Practices)
 • Ustawa o prawach człowieka (Human Rights Act 1998)
Copyright © 2022 Top Medical Clinic